-------------------------------------------------------
  
 

Töddes och Möddes Skytteförbund
 
Publicerat 2008-07-31 (av Basti Naumann)

Svenska Skyttesportförbundet annonserar på sin hemsida efter en ”kommunikatör”. Av annonsen framgår ett par intressanta saker.

Jag har tidigare inte riktigt kunnat utröna när det nya förbundet skulle bildas, eller om det rent av redan har skett. Svaret framgår av texten i annonsen. Där står nämligen att befattningen ska tillträdas hösten 2008, vilket måste innebära att förbundet är bildat.

Detta nya förbund anser sig ha råd att inrätta en ny befattning vars lönekostnad torde ligga på över en halv miljon per år, plus overhead. Denna ekonomiska trosvisshet är lite märklig, eftersom SvSF’s företrädare har ganska dimmiga begrepp om vilka inkomster förbundet kommer att få.

Nästa intressanta information gäller medlemsantalet. Tidigare har det uppgivits att det nya skytteförbundet har 150 000 medlemmar. I annonsen sägs att ”När sammanslagningen är fulländad år 2010 beräknas SvSF ha fler än 100 000 medlemmar i 1 200 klubbar”. Bortsett från att de nog inte menar ”fulländad” utan ”fullbordad”, kan vi konstatera att SvSF i en hast har prutat bort en tredjedel av det tidigare uppgivna medlemstalet. Med en minskningstakt på 50 000 per år torde medlemsantalet år 2010 vara nere i noll.

Riktigt så illa ska det väl inte gå, men likheten med sagans Tödde och Mödde och den krympande kostymen blir i varje fall allt tydligare.

Basti

-------------------------------------------------------
  
 

Som Rellingen sa
 
Publicerat 2008-07-29 (av Basti Naumann)

Nyheten om förslaget till skatt på bly i ammunition sipprar ut i pressen. Den 26 juli hade Smålandsposten en intervju med Ragnar Skanåker gällande kemikalieinspektionens utlåtande. En kortversion av artikeln finns i tidningens nätupplaga (smp.se, sökord ”Skanåker”).

Ragnar gav de självklara svaren, att metalliskt bly är ofarligt, och att det inte går att med ekonomiska styrmedel tvinga skyttarna att övergå till blyfri ammunition, eftersom det inte finns någon sådan, och att skatten bara skulle bli en meningslös ekonomisk belastning för skyttarna.

Som brukligt är i tidningarnas nätupplagor, ges läsarna möjlighet att kommentera artikeln. Detta kan ske anonymt, vilket gör att de sansade och sakliga inläggen till stor del blandas upp med utbrott som mer hör hemma på en psykiaters lädersoffa. Där finns till exempel en vars enda kommentar till blyskatten är att Skanåker är en snåljåp, eftersom han vid något tillfälle fått sin bil tvättad gratis.

Sådant kan man i och för sig skratta åt, men den allvarliga sidan av saken är att dessa förgrämda personer också har rösträtt, och därmed sin del av det politiska inflytandet. Sådana strömningar uppfattas alltid av politikernas blöta pekfingrar, och risken är uppenbar att besluten påverkas. Detta är i och för sig något som alla grupperingar i samhället får leva med, men vi tävlingsskyttar är särskilt sårbara eftersom vi är relativt få och okända för allmänheten. Det politiska priset för att angripa oss är lågt. Det förekommer till exempel att en skjutbana som används av många tiotals, kanske hundratals, skyttar, läggs ner efter klagomål från en enda person. Här har vi ett av de främsta skälen till att skytterörelsen bör sträva efter att synas i media så mycket som möjligt.

Ett viktigt argument för sammanslagningen av skytteförbunden är att en större organisation bättre kan hävda sig gentemot myndigheter, politiker och media. Det nya förbundet, bestående av f.d. Sportskytteförbundet och FSR/UO, påstår sig ha 150 000 medlemmar, vilket skulle innebära att Svenska Skyttesportförbundet är mer än tio gånger så stort som Svenska Pistol­skytteförbundet. Vi får väl se om SvSF kan uträtta några stordåd i sin nyvunna maktposition.

I Henrik Ibsens pjäs Vildanden finns en cynisk och illusionslös läkare vid namn Relling. En av hans repliker har blivit legendarisk: ”Fan tro’t”.

Basti

-------------------------------------------------------
  
 

Verklighetsflykt i FSR
 
Publicerat 2008-07-09 (av Basti Naumann)

I Svenskt Skytte nr 5 2008 har John Landin en ledare av samma lydelse som den han hade i senaste Sportskytten. I den säger han att ”Den nya organisationen Svenska Skyttesport­förbundet är bildad”. Han talar också om ”de riksorganisationer som nu gått samman till ett nytt förbund”. Detta skedde den 25 maj vid ett gemensamt årsmöte. Svenska Skyttesport­förbundet är alltså bildat, och sammanslagningen med FSR/UO är genomförd. Det har vi John Landins ord på. Och han bör ju veta.

Hur som helst, den 1 januari 2009 ska alla föreningar kollektivt anslutas till det nya förbundet, så senast då måste i alla fall de gamla förbunden vara upplösta. Därför känns det lite egendomligt att läsa en debattartikel av en Robert Grape, där han i inledningen säger: ”Svenskt Skytte står inför stora utmaningar den närmaste tiden. Sammanslagning av organisationer eller ej (…)”. Vidare säger Robert: ”Slå ihop FSR och UO för att få ett bättre samarbete ute i föreningarna. Ta inte in sportskyttarna ännu, allt som sagts och skrivits känns för mig mycket osäkert.” Resten av artikeln handlar om detaljfrågor för tävlingar.

De tekniska frågorna besvaras av en representant för regelkommittén. Men förslaget att inte gå samman med Sportskytteförbundet nämner han inte med ett ord! Robert Grape uttrycker sig alltså som om sammanslagningen inte var beslutad, och redaktionen rättar honom inte!

Riktigt intressant blir det när man läser en helsidesannons för prenumeration på Svenskt Skytte. Där framgår att man kan beställa en helårsprenumeration. Det innebär att tidningens utgivare förbinder sig att ge ut tidningen långt in på nästa år. Men FSR upphörde ju att existera den 25 maj, eller kommer åtminstone att göra det senast den 1 januari. Vem är det sedan som ger ut tidningen Svenskt Skytte? Och vem är det tidningen representerar? Hur länge har man tänkt sig att två förbund, som inte finns – SSF och FSR – ska ge ut varsin tidning?

Till synes rullar allting på inom det nationella gevärsskyttet, som om ingenting har hänt. Business as usual. Sammanslagningen låtsas man inte om. Uppenbarligen har Frivilliga Skytterörelsens representanter villigt röstat för en samman­slagning med Sportskytteförbundet, men det verkar som om ingen av dem egentligen har insett att den samman­slagning de röstat för, också kommer att ske i verkligheten.

Än så länge går det att låtsas som om sammanslagningen inte har skett. Men den 1 januari 2009 kommer en och annan FSR-representant att få verkligheten hälld över sig som en hink kallt vatten.

Basti Naumann

-------------------------------------------------------
  
 

Räkneövning för siffernissar
 
Publicerat 2008-07-08 (av Basti Naumann)

Så har då den beramade sammanslagningen av SSF och FSR/UO ägt rum. Det finns en skog av frågetecken gällande fakta och förutsättningar, men några svar på alla dessa frågor har hittills inte givits, trots att den nya organisationen, Svenska Skyttesportförbundet, bildades för långt över en månad sedan.

Det är väl kanske inte så stor idé att fortsätta kräva svar på frågorna. Eftersom SvSF redan är ett faktum, så kommer sanningens minut att oundvikligen infinna sig. Om inte annat när medlemsavgifterna ska betalas.

Det finns dock en fråga, som SvSF faktiskt har besvarat, och det är den viktigaste av alla, nämligen hur många medlemmar de hopslagna förbunden har. Detta har det redan talats en hel del om, men nu redovisar SvSF siffrorna för 2006 på sin hemsida, och eftersom hemsidan är uppdaterad så sent som den 3 juni, måste detta vara SvSF’s ”slutbud” för medlemsantalet. Därför är det relevant att nu granska dessa siffror.

Medlemssiffrorna redovisas fördelade på de olika förbunden och på distrikten. Däremot sägs inte vad för slags medlemmar som redovisas. SSF och FSR/UO har, liksom vi, begreppen aktiv och passiv medlem. Hos dem har de dock en annan innebörd: Aktiv medlem anses den vara, som tävlar utanför sin egen klubb. Med SPSF’s definition skulle även deras passiva räknas som aktiva. De redovisade siffrorna ska alltså jämföras med vårt antal aktiva medlemmar, det vill säga 14 500.

SSF anges ha 80 508 medlemmar totalt, och FSR och Skytte-UO anges tillsammans ha 78 485. Totalt blir det 158 993. (Anm: SvSF har en mindre felräkning i sina siffror). Vid en sammanslagning måste man räkna bort de dubbla medlemskapen i SSF respektive FSR/UO. Vi tar generöst bort en tredjedel av FSR/UO’s medlemmar, och hamnar då totalt på cirka 130 000 medlemmar i det nya förbundet SvSF.

De finns goda skäl att höja på ögonbrynen inför den siffran. Enbart i Småland gör de tre förbunden anspråk på att tillsammans ha 24 532 medlemmar, vilket efter avräkning för dubbleringar blir 20 000. Det nya förbundet SvSF skulle alltså ha avsevärt fler medlemmar enbart i Småland, än SPSF har i hela landet!

I Skåne har de tre förbunden tillsammans 16 450 medlemmar, vilket med nämnd avräkning blir drygt 13 000, det vill säga ungefär lika många som SPSF har i hela landet. Cyril Falck har tidigare gjort en jämförelse mellan SSF och SPSF i fråga om tävlingsaktiviteten i Skåne. Den visar att SSF’s aktivitet är försvinnande liten, kanske en tiondel av SPSF’s. SSF’s tävlings­aktivitet i Skåne är alltså en tiondel av SPSF’s – men SSF påstår sig ha tio gånger fler medlemmar än SPSF! Hur går det ihop?

Hur många som är anmälda till årets pistol-SM vet jag inte, men man kan konstatera att arrangören sett sig nödsakad att låta SM gå under fyra dagar. Man kan väl gissa att antalet deltagare blir över tusen, och att starterna blir ett par, tre gånger så många. Jag undrar när SvSF med sina påstådda 130 000 medlemmar kan arrangera ett SM i den storleken.

Basti

-------------------------------------------------------