Ang förslaget till den nya ”Organisationen”, det så kallade ”Skyttesportförbundet”
 
Publicerat 2008-03-24 (brev till Stockholms Stads och Läns Skytteförbund och Stockholms Läns Ungdomsskytteförbund 2008-03-09)
Brevet som pdf-fil (374 kB)
Läs brevet som egen helsida (i nytt fönster).

 

Stockholms stads och läns skytteförbund och Stockholms läns ungdomsskytteförbund har tillfrågat föreningarna ingående i resp förbund om föreningarnas inställning till den föreslagna ”Organisationen”, det så kallade ”Skyttesportförbundet”. Rimbo Skytteförening och Rimbo Ungdomsskytteförening har tagit del av publicerat material på den föreslagna ”Organisationens” hemsida på Internet (www.skyttesport.se) och material som sänts till oss som förening tillhörande FSR och SkytteUO. Vi har efter en genomgång av sagda material och efter moget övervägande tagit ställning i sakfrågan.

Rimbo skytteförening tar med bestämdhet avstånd från organisationsförslaget i sin nuvarande utformning.

Vi vill dock framföra några av våra skäl för vårt ställningstagande. Dessa kan ligga till grund för en seriös utredning av ett framtida förslag till ett förändrat arbetssätt eller en organisationsjustering inom det nationella skyttets centralorganisation.

 

Utredningsmaterialet som skapats för att föreslå den nya ”Organisationen”, visar upp en framtida organisation utan visioner och utan mål för verksamheten. Materialet visar inte heller vilka verksamheter som ska utövas, däremot har man lagt ned stort arbete och lagt en stark fixering vid organisationens olika positioner i hierarkin. Man har definierat problemen som finns idag, men inte presenterat lösningar på dessa.
 

När det finns ett seriöst genomarbetat förslag med verksamhetsplaner och ekonomiska kalkyler med konsekvensbeskrivningar som visar på olika alternativ som är bättre än dagens alternativ, då kommer vi att rösta på det bästa alternativet för det nationella skyttet.
 
Rimbo Skf och Rimbo USkf har även meddelat Norrtälje skyttekrets årsmöte om vår gemensamma inställning till förslaget.

Våra skäl är bl a att (kortfattad och summarisk redogörelse),

 • förslaget är inte genomarbetat och förankrat i föreningarna. Diskussionsklubbar har bildats, utan att framförda åsikter inarbetats i någon verksamhetsplan
 • det saknas en vederhäftig ekonomisk plan, exempelvis finns ännu ingen realistisk budget som visar hur finansiering och fördelning av pengar mellan de olika skyttegrenarna kommer att ske
 • det saknas en verksamhetsplan, hur ska egentligen skyttet bedrivas och med vilka medel kommer detta att ske, var finns k-pistskyttet, hur kommer man att arbeta med fältskyttet, hur hanterar man det nationella banskyttet i relation till sportskyttet, luftgevärsskyttet, korthållsskyttet, korthållsfältskyttet i rel till sportskyttet, o s v?
 • mellannivåerna tas bort, d v s kontakten mellan föreningar som i många län sker på kretsnivå eller länsnivå upphör till förmån för stora regioner omfattande i vissa fall flera län. Detta är ogynnsamt för bl a rekryteringen
 • den föreslagna ”mellannivån” kommer inom kort att få förlita sig på ideellt arbetande kanslister, när pengarna enligt förslaget försvinner
 • vi har inte i de officiella dokumenten lyckats hitta om den föreslagna ”Organisationen” kommer att fortsätta vara en frivilligorganisation, däremot är detta noterat på en Power Point-presentation (Rapporter/Höstkonferensen/Presentation), vad gäller i denna fråga?
 • viktiga kontakter med försvaret förskingras, kontakter som kan vara viktiga att ha när försvaret lägger över större ansvar på Friv org under kommande försvarsneddragningar. (Varför ska försvaret satsa på en olympisk organisation?)
 • fördelningen av ledamöter i den kommande gevärsstyrelsen speglar inte antalet verkliga utövare i resp organisation (1 st ordf,  4 st ledamöter gemensamt från SkytteUO och FSR samt 4 st från sportskytteförbundet)
 • för att samla skyttet i en ny organisation måste även pistol (nationella pistolsk) och fr a en av samhällets starkaste lobbyorganisationer vara med, jägarna. Utan jägarna, inga pengar!!!
 • FSR och SkytteUO har minskat ned på kanslierna och samordnat resurserna, d v s effektiviserat. Medan Sportskyttet har ökat antalet anställda på sitt kansli
 • m h t att FSR och SkytteUO dragit ned på kansliresurser lär ett av Landins huvudargument, “rapporteringshysterin” falla fritt, eftersom det nya “lilla kansliet” kommer att dränkas i rapporter och måste därför minska på rapporteringskraven. Kraven på rapporteringen från föreningarna kommer således att självutplånas om den nuv organisationen får fortsätta
 • dunkla särintressen kan urskiljas bakom den exempellöst snabba processen, utan möjlighet till djupare diskussioner. Efter 2 år finns inget seriöst uppdaterat dokument som på ett entydigt sätt visar vad den nya ”Organisationen” ska ägna sig åt och vilka verksamhetsgrenar som är föreslagna att ingå
 • ett starkt varumärke som FSR utgör, upphör på 150 årsdagen p g a en passiv styrelse som saknat förmågan att anpassa sig till dagens förutsättningar (Lobbyverksamhet, sponsring, mediefokus …)

Ett av de allvarligaste problemen med dokumenten som presenterats på den officiella hemsidan för den föreslagna ”Organisationen” (www.skyttesport.se) är att det saknas en verksamhetsplan som visar vad ”Organisationen” egentligen ska verka för. Kommer ”Organisationens” tillhörande föreningar att kunna bedriva nationellt skytte över huvud taget? Eller kommer resurserna att läggas på sportskyttet? Det kanske är roligare för ledamöterna i ”Organisationen” att åka till Sydkorea eller Sydafrika för att vara mentalt stöd åt sportskyttelandslaget än att backa upp ”Påskrallyt” i nationellt Fältskytte, ekonomiskt och personellt? Hur ser framtiden ut för skidfältskyttet? Och var kommer k-pistskyttet in i verksamheten?

På sportskytteförbundets sida för pistol på Internet, kan man på sidan 7 läsa i verksamhetsberättelsen för 2006 (http://www.sportskytte.se/files/{E1E181E9-5621-4900-A6B7-8E90DF8A9311}.pdf),


” En av sektionens viktigaste uppgift är att representera Sverige på den internationella arenan.
Tyvärr blev det inga internationella mästerskapsmedaljer …”


Var det inte fr a motstridigheter mellan satsningar nationellt och internationellt som ledde till att det internationella skyttet ”knoppades av” (och via sammanslagningar bildade SSF, 1943)?


Frågorna som gäller det nationella skyttet är oändligt många, tyvärr ger de bristfälliga rapporterna inga svar. Eller ska svaren sökas i anteckningarna från ”grupparbetena”?


Bakgrunden till ”Organisationen”
Det finns många skäl att ”på sikt kunna säkerställa att alla medlemsföreningar ges goda förutsättningar för framtida verksamhet, skapa förutsättningar för att vända en trend med vikande medlemstal och minskat deltagande i våra olika grenar till dess motsats, säkerställa en fortsatt god ekonomi för den samlade skytterörelsen” o s v (se FSR prop 1/08).

Pamfletterna förblir floskler om man inte sätter ord på vad man egentligen vill åstadkomma för att skapa förbättringarna. I Rimbo Skf och i Rimbo USkf kan vi bara konstatera att mycket kan göras annorlunda, vissa saker blir bättre då, andra blir sämre. Ett ständigt förändringsarbete är viktigt för att ständigt vara aktuell, men det är då samtidig viktigt att alla är med på förändringarna och att förändringarna är planerade i förväg med tydliga transparanta förslag. För att förändringarna skall vara meningsfulla måste de planerade åtgärderna påvisa tydliga förbättringar redan i planeringsskedet, dessa måste naturligtvis redovisas med såväl åtgärdsprogram som ekonomiska kalkyler. Åtgärdsprogrammen med kalkyler skall upprättas för dels situationen då inga åtgärder vidtas (Status quo) såväl som minst två olika förslag till förändringar, ex organisationsförändringar. I varje förslag måste dessutom olika scenarier för utfall belysas. Vad händer om man inte får kalkylerade sponsorintäkter, eller den mediala uppmärksamhet man prognostiserat?

Det nu uppvisade förslaget om organisationsförändring saknar dels sidoförslag och dels ett jämförbart program för situationen då inget förändras. Hur ska man då som förening kunna ta ställning till om ett dyrt organisationsförslag innebär en förbättring jämfört med ”idag”, eller i framtiden. Organisationsförslaget kanske bara innebär förbättringar för de personer som föreslagit förändringarna?

 

I den nya ”Organisationens” material kan vi inte hitta alla de förbättringar som påstås behövas, presenterad i ex en förtroendeingivande verksamhetsplan. Saknar den nya ”Organisationen” visioner och mål? Har man avsatt tid och pengar bara för att sätta upp en ny hierarki, en potemkinkuliss? Är det meningen att visionerna, målen och innehållet i verksamheten skall formas först när det nya kansliet är på plats?

 

Vi kan konstatera att det är skytteorganisationerna Sv sportskytteförbundet (SSF), FSR och SkytteUO:s styrelser med respektive kanslier, d v s de verkställande organen som står för de huvudsakliga verktygen åt ledare och skyttar, som har misslyckats med att åstadkomma de positiva effekterna som man i den nu föreslagna “Organisationen” önskar åstadkomma.
 
Betänk att Sportskytteförbundet, som trots att det åtnjutit ett par olympiska mästare inte haft kraft eller förmåga att utnyttja denna publicitet till rekrytering av nya ungdomar och nya sponsorer. Ej heller har man skapat kontakter/samarbete med de framgångsrika skidskyttarna.
 
Det finns således tre organisationer som inte fullt ut var för sig eller genom samarbete lyckats mota bort ”blyförbudet”, förordningen om miljöfarlig verksamhet, skapat ett positivt mottagande av ”gevärsskyttekortet” och den ”nya Nationella tavlan”, skapa förutsättningar att bedriva skytte genom att arbeta ute på fältet på föreningsnivå, skapa intresse kring skytte i media, hos politiker och företagsledare. Man har inte heller bidragit till att få ungdomar att söka sig till skytte, o s v.
 
Den ekonomiska slutrapporten
Trots denna stora organisationsförändring som förslaget innebär, saknas en vederhäftig ekonomisk analys, det finns bl a en ”Slut rapport ekonomi” (Ekonomigruppens slutrapport 2007-01-31) som får varje ekonom att rodna. Den så kallade rapporten är så bristfällig och amatörmässigt presenterad att den egentligen inte är värd att kommentera. I den ekonomiska slutrapporten stadgas bl a att, ”Vi konstatera dock att vårt nya kansli borde med fördel ligga nära en anläggning där vår verksamhet bedrivs och inte i Stockholm” (Ekonomigruppen 2007-01-31, sidan 1). Denna förvånande slutsats dras av ekonomigruppen. Vilken sorts verksamhet har man tänkt att kansliet skall bedriva på arbetstid för sina 10 st kanslister? Skytteträning? Eller har man tänkt att dessa kanslister ska bedriva lobbyverksamhet och skapa kontakter med inflytelserika penningstinna företag. Kan det verkligen vara sant att ”Organisationen” ska flytta ut från Stockholm där makten och pengarna finns, samt möjligheter att skaffa värdefulla kontakter med inflytelserika politiker, militärer, andra idrottsorganisationer och stora sponsorvilliga företag.
 
Dessutom anges i den ekonomiska slutrapporten, ”Att äga de byggnader som det centrala kansliet ska sitta i ser vi som en stor fördel. […] Rätt fastighet eller uppförande av en byggnad är en bra investering för framtiden. Pengarna säkerställs och fastigheten, rätt placerad, lär stiga. Med fördel skall detta inte vara i Stockholm.” (Ekonomigruppen 2007-01-31, sidan 4). Denna analys slutsats torde ekonomigruppen vara tämligen ensamma om att komma fram till. Största värdetillväxten på fastighetsmarknaden i Sverige är Stockholm (se ex AP fastigheters kvartalsrapport). När många företag och föreningar säljer sina fastigheter för att frigöra kapital till verksamheten kommer ”Organisationen” att gå emot strömmen och köpa, alternativt bygga ett nytt kontor ute ”på landet”.

Det förefaller som att Sv Pistolskytteförbundet har hoppat av den nya ”Organisationen”, länken på dess hemsida på Internet till ”Organisationen” är borttagen, trots det har inte den ekonomiska planen uppdaterats, fastän det blir ett ekonomiskt bortfall med 20 %, enligt ekonomigruppens kalkyl (2007-01-31, sidan 2). På sidan 4 i samma rapport anges att ”Säkerställa […] moderna skjutbanor med elektronik […] där samtliga SM discipliner kan avgöras”. Innebär detta att fältskytte i k-pist och gevärsfältskytte ska kunna avgöras på elektronik?
 
I pamflettbladet, ”Framtidens skytteorganisation, Svenska Skyttesportförbundet” visas fyra ”verksamhetsområden” med bl a pistolskytte, gäller denna fortfarande? Om den inte gäller, hur kan den då finnas kvar och varför har man inte reviderat sitt förslag efter de nya förutsättningarna?
 
I genomförandeplanen har man helt plötsligt ändrat förutsättningarna för finansiering via medlemmarna. Man frångår den ekonomiska slutrapportens avgift per medlem (25 kr för > 20 år och 10 kr för < 20 år) till en avgift på 250 kr (125 kr för 15-20 år) i ”aktivitetsavgift” från varje skytt, d v s skytt som tävlar på andra banor än hemmabanan. Denna omkastning görs utan att redovisa hur många ”aktiva skyttar” man prognostiserar med.
 
I den ekonomiska slutrapporten (sidan 6) framgår ex att ”I övrigt ur ekonomisk synvinkel kommer centralnivån att ekonomiskt dra många fördelar”. Vilka fördelar tänker man på då?
 
I den ekonomiska slutrapporten, på sidan 5 har man summariskt sammanställt ”Intäkter” och ”Kostnader” utan att specificera hur dessa ser ut. Ex sjunker intäkterna på två år med 2 miljoner, d v s 15 % av omsättningen, utan kommentar. Sammanställningen är kopierad ur den då nästan ett år gamla rapporten ”Framtidens Skytteorganisation, Sv Skyttesportförbundet”, rapporten är en ogenomtränglig dimma.
 
På sidan 1 i ”Slut rapport ekonomi” redovisas att man kommer att ha en förbundskapten. Vilken eller vilka ”verksamhetsgrenar” skall denna förbundskapten leda?

Medlemsantalen måste redovisas på ett korrekt sätt. Vem tror t ex på att det finns 9 273 sportskyttar i A/B-länet (med 64 föreningar blir detta i medeltal 145 medlemmar/förening, se dokumentet, medlemmar på mellannivå i fliken ”Fakta”). Detta måste ses över på ett seriöst sätt eftersom medlemsantalet är en viktig del i finansieringen.
 
”Mellannivån”

”Mellannivåerna” tas bort. Enligt genomförandeplanen skall kretsarna tas bort och nuv förbundsnivå bli den nya ”mellannivån”, i vissa fall omfattande flera län i enlighet med RF-indelning. Dock anges i bilagan bl a att exempelvis Stockholm och Stockholms län bildar eget distrikt och Uppsala län ett annat. Denna indelning strider mot RF-principen för distriktsindelning som omfattar 21 distrikt med ett ”Distriktsförbund” (Df) i varje distrikt (se, www.rf.se). Enligt initierade källor kan man inte ändra på RF:s ordinarie distriktsindelning bara för skyttesporten. Innebär detta att Rimbo skf/uskf kommer att tillhöra Upplands Idrottsförbund?


Vi behöver även en bättre utredning av den nya ”mellannivån”, d v s det som skall ersätta det som idag är våra 26 förbund runt om i landet. Enligt förslaget skall de nya regionsförbunden ordna sin egen ekonomi för att kunna fungera. Detta verkar bli en svag länk, eftersom detta är den nivå i den föreslagna ”Organisationen” som vi även fortsättningsvis ska inhämta hjälp och stöd ifrån. När de sedan hamnar långt ifrån oss och skall stötta ännu större områden, känns det ännu mer oroligt.

Samarbetspartners
Man blir förvånad över att så få utövare inom sportskyttet ska få sätta prägeln på det nationella skyttet!!! Läs gärna resultaten från SM och rankinglistorna för Sv sportskytteförbundet, då får man en uppfattning om gevärssportskyttets relativa litenhet i antalet utövare, se:  http://www.sportskytte.se/t2g.asp?p=41917

. Denna genomlysning saknas i publicerade och distribuerade dokument.
 
Om jag förstått sportskyttarnas resultatlistor rätt var det 20-30 deltagare på SM. I lagtävlingen kunde endast tre st 3-mannalag bildas i den största klassen, 60 skott ligg med 19 deltagare. I damklassen deltog fyra st, alla från olika föreningar. I juniorklassen deltog tre st från Ununge och en deltagare från Gimo resp Eskilstuna, per automatik vann således Ununge lagtävlingen som ensamt kunde ställa upp med tre juniorer. I klassen 3*40 skott kunde två st 2-mannalag ställas på prispallen och i klassen 3*20 seniorer fick ett lag ihop tre deltagare. De flesta skyttar som deltog, gjorde detta i de olika tävlingsdisciplinerna, och då ser det ut att vara fler deltagare än vad det egentligen är, o s v.
 
På sidan, resultat 300 m, 2007, visas resultaten från fem tävlingar, utöver lika många tävlingar från andra länder (http://www.sportskytte.se/t3g.asp?p=1406137).
På sidan resultat för "Swe Cup & DM Västergötland" (Trollhätteträffen) är det så få deltagare, så att man har utelämnat platsnoteringen (vinnaren, 2:a , 3:a o s v).
 
M h t att så få deltar i sportskyttet borde detta innebära att denna disciplin är i kris. Det kanske är bättre att gevärssportskyttarna (alla 50 eller 100 eller hur många dom nu är) får komma till FSR som ett eget litet specialförbund, istället för att ett fungerande förbund (FSR) med kontaktytor över hela samhället och en historik från 1860, läggs ned.

Vi är negativa till en samordning med sportskyttet. Vi förstår att sportskyttet vill ha ett samordnat förbund med FSR eftersom det är de som vinner på det, som förslaget ser ut nu.

Vi anser samtidigt att skyttet som sport förlorar på en sammanslagning. FSR bör stå för bredden, ha egna mästerskap o s v. De utgör då samtidigt ett rekryteringsunderlag för sportskyttet. Skytten kan fritt välja det ena eller det andra eller båda.


FSR fondmedel bör användas inom FSR för att få fart på det nationella skyttet, breddskyttet. Det vinner alla på. Eliten växer fram ur bredden.


Omorganisation i historisk betraktelse
I boken "Skytteväsendets historia, en 100-årig kulturkrönika" (Arthur Dunér, 1933) kan man läsa om diskussionerna kring nedgången av antalet utövare, dels i slutet av 1800-talet (från 1875- 1885) och dels i slutet av 1920-talet. En av parollerna för att samla fler utövare i slutet av 1800-talet löd, "Sälj fickuren och köp gevär". Hur som helst, i kapitlet "Räddningsförsök" redogörs för olika aktiviteter för att "förhindra rörelsens undergång", många av aktiviteterna fullföljdes aldrig, såsom ex en drastisk omorganisation ...
 
Vad styrelsen och övriga organisationer däremot arbetade hårt med på denna tid är det som i dag kallas PR. Hela boken genomsyras av olika publika aktiviteter, skyttemarscher, skyttefester på lokal nivå, skandinaviska skyttefester, uppvaktningar av politiker och politiska organisationer ...
 
Skyttet behöver ledare på riksnivå som kan skapa intresse kring skytte, inte en ny organisation som ska sitta och samla in rapporter och skriva PM. Lär av historien!

Avslutningsvis
Det finns mycket att kommentera i denna process, t ex att man från FSR/SkytteUO sänder ut en enkät med endast c:a 10 dagars svarstid, man lägger ut ”information” på en hemsida på Internet som för de flesta skyttarna är helt okänd och på ett medium som ett mindre antal skyttar använder, den första informationen presenterades först våren 2007, Sv pistolskytteförbundet (nationellt skytte) har varit med men verkar ha hoppat av, o s v.
 
”Vi måste ju göra något” upprepas som ett mantra av initiativtagarna till den nya ”Organisationen”, helt plötsligt har det blivit panik att göra förändringar. Om styrelserna i FSR, SkytteUO och SSF haft ett ärligt uppsåt med sin organisationsförändring skulle det finnas minst två genomarbetade förslag med bl a en vederhäftig ekonomisk plan för resp förslag, genomarbetade verksamhetsplaner med uppvisande av alla förbättringar, och sist men inte minst en analys och redogörelse för antalet medlemmar i resp organisation. ”Valet” av den nya ”Organisationen” får istället ”valen” i det forna Sovjetunionen att framstå som demokratiska, även där fanns en valmöjlighet, att rösta på enda partiet eller att lägga en blank röst. Det hade framstått som ett ärligt uppsåt om initiativtagarna till den nya “Organisationen” trätt fram och deklarerat att de inte stod till förfogande i den nya ”Organisationen”, eftersom de i högsta grad är delaktiga till den ”kris” man nu basunerar ut.
 
I korthet kan man säga att det är som att byta jobb utan att veta vad man får i lön eller vilka arbetsuppgifter man kommer att få. Sannolikt kommer de 6,5-skyttar/k-pistskyttar som fortfarande finns kvar ett par år efter att ”Organisationen” ”satt sig” att söka sig till Jägarförbundet eller Pistolskytteförbundet, två stora organisationer, var för sig med en lång ärevördig historia, stort självförtroende och ett stort politiskt inflytande med inarbetade lobbyorganisationer.
 

Sammanfattningsvis kan konstateras, eller i alla fall lyser orden mellan raderna i de utsända dokumenten, att “Kejsarens nya kläder” har fått en ny innebörd. De tre styrelser och de tre kanslier som var för sig saknar den rätta kompetensen och misslyckas med att skapa goda förutsättningar för oss ungdomsledare och för skyttarna, skall nu slå sig samman och den numerärt minsta organisationen får majoritet i den nya styrelsen, med förhoppningen om att ett nytt namn skall lösa alla problem.
 
För oss i Rimbo tolkar vi detta med att nu ska en blind leda en annan blind.
 
Någonstans skrev någon: "Varför ska vi ha fyra förbund som organiserar skyttar".
Vårt svar är lika retoriskt: Varför ska vi ha fyra olika livsmedelsbutiker i t ex Rimbo (ICA, Konsum, Stinsen, Hagens livs). Svaret är således kort och gott, mångfald. Detta skapar konkurrens och konkurrens skapar eldsjälar ... Om man inte passar in i ett förbund kan man välja ett annat.  På samma sätt kan man undra över varför alla bollsporter inte bildat ett gemensamt förbund, d v s fotboll, golf, volleyboll, rugby, bandy, os v. Om hr Landin lagt fram ett organisationsförslag skulle sannolikt det numerärt minsta förbundet (rugby?) få majoritet och diktera villkoren för ”fotbollssektionen”, m fl.

 

Ytterligare utredning/tid behövs dock för att utreda de stora ekonomiska för- och nackdelar som inte öppet redovisats, dessutom fordras en konsekvensbeskrivning för vad som händer om inte prognostiserat medlemsantal eller bidragsnivå uppnås.
 

Slutsats

Den nya ”Organisationen” tar inte vara på det nationella skyttets intressen, men är man positivt inställd till en större administration med mindre inflytande och service, och med högre avgifter för skyttarna, är man troligtvis positiv till den nya ”Organisationen”. Rimbo skf och Rimbo Uskf tar däremot avstånd ifrån den föreslagna ”Organisationen”.

 
Vi önskar er alla lycka till i den nya ”Organisationen”.

 

Med vänliga hälsningar

 

 

Rimbo Skytteförening och

Rimbo Ungdomsskytteförening

gm Teddy Johansson

 
Kopia till Norrtälje skyttekrets