Vår ödesstund är kommen

Publicerad 2007-06-23 (av Basti Naumann)  

 

Den 21 juni kl 11.50 lämnade skytteorganisationerna in sitt gemensamma remissvar gällande förordningsändring rörande bly i ammunition.

 

I mycket grova drag förhåller det sig så, att den föreslagna förordningen rörande bly i ammunition förbjuder skytte som medför att metalliskt bly sprids i marken. Därmed blir det omöjligt att bedriva fältskytte, vilket skulle vara ett slag som SPSF knappast skulle hämta sig från.

 

Detta påpekade SPSF & Co för den nya regeringen. Regeringen svarade att man inte hade för avsikt att fastställa en förordning som skadar föreningslivet så allvarligt. Resultatet blev ett förslag till förordningsförändring. Denna ändring består i att blyförbudet i förordningen kvarstår, men att regeringen vill ge Naturvårdsverket befogenhet att utfärda dispens, så att vi kan fortsätta bedriva vårt nationella pistolskytte.

 

Under den premissen kommer hela vår verksamhet att vila på ständiga dispenser från Naturvårdsverket. I realiteten kommer detta att innebära, att större delen av den svenska skytterörelsen från den ena dagen till den andra kan utplånas av en knapptryckning från en lägre tjänsteman på Naturvårdsverket. En artikel i Expressen, en anmälan från ”Vän av ordning”, ett litet administrativt misstag, en personlig antipati, och Svenska Pistolskytteförbundets verksamhet kollapsar.

 

Svenska Pistolskytteförbundets styrelse – för det är som sagt den som är pådrivande i blyfrågan – har i sitt remissvar påpekat detta förhållande, och begärt sådana ändringar i förordningstexten, att förordningen uttryckligen medger oss att bedriva fältskytte, det vill säga att bedriva skytte på skjutfält utan att samla upp de blykulor som därmed hamnar i marken.

 

Detta är vår ödesstund. Det är nu det ska avgöras. När regeringen fattar sitt beslut, då får vi beskedet om vår framtid. Antingen fortsätter vi vår verksamhet som nu, eller också får vi bereda oss på en osäker tillvaro där varje dag kan vara den sista. Fram till dess kan vi bara vänta. Allt som kan göras är gjort. Vår generalsekreterare Mats Stoltz samman­fattar läget med en ödesdiger formulering som jagar kalla kårar efter ryggen:

 

”Jag vill understryka att Förbundsledningen härmed gjort allt som stått i dess makt för att nå ett godtagbart resultat i blyfrågan.”

 

Basti