Kretsmötet i Stockholm
 
Publicerat
 
07-03-29 (Basti Naumann)

Huvudnumret på Stockholms kretsmöte den 22 mars var förstås organisationsfrågan. Den parlamentariska situationen var en aning tillkrånglad. Förbundsstyrelsen har, inför det extra förbundsmötet den 21 april, lagt ett förslag som innebär att det extra förbunds­mötet uppdrar åt förbundsstyrelsen att fortsätta förhandlingarna i organisationsfrågan, under förutsättning att dessa förhandlingar vilar på den kravlista som förbundsstyrelsen har ställt upp.
 
Beslutet – ja eller nej till förbundsstyrelsens förslag – kommer alltså att fattas av det extra förbundsmötet. Varför skulle då kretsmötet behandla en fråga som mötet inte kunde besluta om? Svaret är, att kretsmötets beslut är en viktig opinionsyttring, som utgör vägledning för Stockholmskretsens ombud i det extra förbundsmötet, och som ger förbundsstyrelsen en uppfattning om opinionen bland föreningarna.
 
Ett nej till förbundsstyrelsens förslag förutsatte ett eller flera alternativ. Det fanns två möjliga: 1) att lämna förhandlingarna, eller 2) att återuppta förhandlingarna förutsätt­ningslöst, det vill säga utan garantier för de nationella pistolgrenarnas fortlevnad.
 
Alternativ 2 förespråkades inte av ett enda ombud. Det nämndes över huvud taget inte. Alltså kom debatten att stå mellan å ena sidan förbundsstyrelsens förslag, och å andra sidan förslaget att lämna förhand­ling­arna. Ombuden gav sig in i diskussionen utan förutfattade meningar. Man övervägde noga alla argument. Efter en lång diskussion beslutade mötet att förorda förbundsstyrelsens förslag.
 
Bland de sexton motioner till det ordinarie förbundsmötet, som kretsmötet enligt den nyinförda motionsordningen hade att ta ställning till, var förslag nr 6 det mest intressanta. Västgöta-Dals pistolskyttekrets föreslår att Svenska Pistolskytteförbundet ska ta upp de internationella pistolskyttegrenarna på sitt program. Avsikten är att understödja och stimulera skyttet i dessa grenar. Sedan Ragnar Skanåkers glansdagar har de svenska insatserna i de internationella pistolgrenarna oavbrutet försvagats. I dag har vi inte en enda svensk pistolskytt av internationell klass. Aktiviteten inom SSF’s pistolsektion har näst intill upphört. Västgöta-Dals förslag mottogs därför mycket positivt, och kretsmötet beslöt med acklamation att tillstyrka motionen.
 
Det noterades att den framgångsrika pistolskytteföreningen Atlas Copco inte heller i år hade sänt något ombud till Stockholms kretsmöte. Detta är betänkligt ur demokratisk synpunkt, och särskilt märkligt med tanke på att Atlas Copco har priser att hämta varje år.
 
Enligt obekräftade uppgifter från Göteborgs och Bohus läns kretsmöte fokuserades debatten i organisationsfrågan på samma två förslag som i Stockholm, det vill säga förbundsstyrelsens kravlista kontra blankt nej till förhandlingar. Debatten resulterade i en votering, som avgjordes på målfoto. Först blev det oavgjort. För att bryta dödläget bytte ett av ombuden sida, och då slutade voteringen med ett beslut att säga nej till fortsatta förhandlingar.
 
Om man får betrakta Stockholms- och Göteborgskretsens möten som indikatorer på stämningen inom förbundet, så ser det extra förbundsmötet ut att bli en spännande tillställning. Ingenting är avgjort på förhand. Ansvaret vilar tungt på de kretsombud, som den 21 april tillsammans kommer att utgöra det förbundsmöte, som ska ange inriktningen för vår förbundsstyrelses vidare agerande i organisationsfrågan.
 
Men, som sagt, att köpa grisen i säcken, det vill säga att återgå till förhandlingsbordet utan garantier för det nationella pistolskyttets fortlevnad, det kan vi konstatera att våra medlemmar inte är det minsta intresserade av.
 
Basti